Documenten

Hier vindt de beschikbare openbare documenten van Advocatenkantoor Breedijk overzichtelijk samengevat. Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan contact op.

Algemene voorwaarden

Toepasselijke versie

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Breedijk. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

1. Algemeen

1. Advocatenkantoor Breedijk is een eenmanszaak naar Nederlands recht en zal in het navolgende worden aangeduid als Advocatenkantoor Breedijk

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op iedere opdracht tussen Advocatenkantoor Breedijk en een opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele nadere of aanvullende opdrachten van een opdrachtgever.

2. Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van Advocatenkantoor Breedijk zelf, haar directie, de individuele beroepsvennootschappen, de juristen, de werknemers en de hulppersonen van dvocatenkantoor Breedijk. Genoemde partijen kunnen derhalve allen een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

3. Opdracht

1. Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door Advocatenkantoor Breedijk, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever mocht zijn dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.

2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Advocatenkantoor Breedijk kan een financieel voorschot vragen alvorens tot uitvoering van een opdracht op te gaan. Eerst na betaling van het voorschot zal alsdan uitvoering worden gegeven aan de opdracht.

Advocatenkantoor Breedijk is te allen tijde, daaronder begrepen in het geval van niet tijdige betaling van declaraties, gerechtigd de verdere uitvoering van een opdracht te staken.

4. Uitvoering van de opdracht

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht, daaronder mede begrepen het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis mocht voordoen die tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Breedijk mocht leiden, dan is deze steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Breedijk aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

2. In het geval de verzekeraar in voorkomend geval niet tot uitkering mocht overgaan of indien schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Breedijk beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is – in afwijking van het bepaalde in lid 2 – de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. Opdrachtgever en vrijwaring

1. Advocatenkantoor Breedijk voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

2. Opdrachtgever zal Advocatenkantoor Breedijk vrijwaren voor vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Advocatenkantoor Breedijk ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

6. Hulppersonen

1. Een aan Advocatenkantoor Breedijk gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om ter keuze van Advocatenkantoor Breedijk hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

2. Advocatenkantoor Breedijk is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Breedijk.

7. Betaling

1. Declaraties van Advocatenkantoor Breedijk zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan.

2. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een gefixeerd tarief van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten. Voorts is de opdrachtgever in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de tussen Advocatenkantoor Breedijk en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen uit welken hoofde ook, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever zich buiten Nederland mocht bevinden.

2. Behoudens een met de opdrachtgever overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding, zullen geschillen tussen partijen, ook die uit onrechtmatige daad, uitsluitend worden beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van Advocatenkantoor Breedijk, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

9. Strekking en interpretatie

1. Indien deze voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden gesteld, is bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

10. Vindtplaats en toepasselijke versie

1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.advocatenkantoorbreedijk.nl.

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.